KCAR Group ของเรายังมีมาตรฐานการทำงานที่เรียกว่า KCAR Way  เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานและส่งเสริมการทำงานอย่างมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การดูแลบุคลากรในองค์กร ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นมิตร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวพวกเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว