องค์กรของเราส่งเสริมให้ พนักงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร โดยเรามีการพัฒนาศักยภาพพนักงานในรูปแบบที่ทันสมัย หลากหลาย และตรงกับลักษณะตำแหน่งของตำแหน่งงาน