คุณอรวีร์ มัทวพันธุ์

“ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ค่ะประทับใจวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีของผู้บริหาร ที่นี่..เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพที่โดดเด่น ติชม-แนะนำ ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา” ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( KCAR )

Telesale

รายละเอียดงาน ติดต่อลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ ประสานงานเพื่อจัดส่งเอกสารและข้อมูล ให้กับลูกค้าและส่วนงานต่างๆ รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้น พร้อมประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 22- 35 ปี จบการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Word,Excel ได้ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง Midset ดี มีความมุ่งมั่น ชอบการแข่งขัน กระตือรือร้น

ธุรการประกันภัย

รายละเอียดงาน ประสานงานในฝ่ายประกัน จัดการด้านเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำรายงานสรุปประจำเดือน คุณสมบัติ เพศชาย-หญิง อายุ 22 – 35 ปี จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Word,Excel ได้ดี มีความกระตือรือร้น ไหวพริบดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ทัศนคติเชิงบวก

Trainer

รายละเอียดงาน วางแผนประจำปีและจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท และบริษัทในเครือ จัดทำแผนพัฒนาพนักงานใหม่และดูแลกระบวนการอบรมพนักงานใหม่ พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผล อบรมพนักงานขายในเรื่องความรู้ด้านสินค้ารถยนต์ เรื่องการบริการ,บุคลิกภาพ และ เทคนิคการขายผ่านทาง Offline & Online, รวมถึง Soft Skill ที่จำเป็น วางแผน กำกับ ประเมินผล รวมถึงการพัฒนารายบุคคล , ทีม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงานขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาและเครื่องมือในการอบรมพนักงานขาย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาพนักงานขาย เพื่อวิเคราะห์ผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง พร้อมทำแนวทางในการพัฒนาทีมงานขาย เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งขัน กระตุ้นและเป็นโค้ชให้พนักงานฝ่ายขาย รวมถึงอัพเดทข่าวสารผลิตภัณฑ์ข้อมูลบริการทั้งหมดให้แก่ทีมพนักงานขาย รายงานผลประเมินเพื่อวัดประสิทธิผลการฝึกอบรมประจำเดือน สร้างเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการฝึกอบรม รู้และเข้าใจกฏหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับผิดชอบโครงการและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ ชาย-หญิง อายุ 28 – 35 ปี จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์การโดยตรงด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอมรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (หากเป็นวิทยากรขายรถยนต์หรืองานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์เช่น Facebook , Youtube ,…

HR Manager

รายละเอียดงาน ดูแลงาน HR ทั้งหมด เพื่อออกแบบโครงสร้าง บทบาทงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะ การบริหารคนเก่ง ตามนโยบายจากฝ่ายบริหาร จัดการการสื่อสารภายในองค์กรในด้านเป้าหมายของธุรกิจจากนโยบายของผู้บริหาร ใช้กลยุทธ์ HR เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของพนักงาน นำนโยบายของผู้บริหารมาปรับใช้ ผ่านการปลูกฝังด้านวัฒนธรรมองค์กร ดูแลด้านกฎระเบียบและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เสาะหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้และพัฒนาองค์กรให้ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ๆ คุณสมบัติ เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ กล้านำเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานที่ดี บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มี Leadership มีความรู้ด้าน online technology

เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดงาน ประสานงานติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์บริการ ดูแลงานด้านเอกสารและการบันทึข้อมูลและรายงานภายในศูนย์บริการ คุณสมบัติ เพศชาย,หญิง อายุ 23-30 ปี จบการศึกษาวุฒิ ปวส-ปริญญาตรี ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้านงานติดต่อประสานงานและงานจัดซื้อมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Word,Excel ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์หรือมีความรู้ทางด้านรถยนต์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่อะไหล่

รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแล การเบิก – จ่าย อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด และสรุปรายงานประจำเดือน คุณสมบัติ เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติดี มีจิตใจบริการ  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Service Advisor

รายละเอียดงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ประเมินราคา อธิบายงานซ่อม สนุบสนุนข้อมูล ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่มาติดต่อได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว คุณสมบัติ เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถขับขี่รถยนต์ๆได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ มีความกระตือรือร้น ไหวพริบดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ทัศนคติเชิงบวก

ช่างยนต์

รายละเอียดงาน ตรวจเช็ค-ซ่อมบำรุง และ แก้ไขปัญหา เครื่องยนต์ คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษา สาขา ช่างยนต์ ยานยนต์ มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และชิ้นส่วน ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ หรือ ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในงาน และ มีความอดทน